NormativaPROTOCOL D'ACTUACIÓ AMB L'ALUMNAT NOUVINGUT
  
Ens pot ajudar a com fer la incorporació d'un alumne/a nouvingut quan arriba al centre, a establir les funcions dels diferents professionals i com distribuir temps i horaris.